Connect
To Top

Algemene voorwaarden website Babystraatje.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.a Babystraatje.nl biedt alle bezoekers de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van deze website. Bezoekers hebben de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de website middels onze reactie mogelijkheden.

1.b Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.c Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website Babystraatje.nl.

1.d Door het gebruik van Babystraatje.nl aanvaardt de bezoeker deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 2. Beperkte aansprakelijkheid

2.a De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Babystraatje.nl.

2.b Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Babystraatje.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen van Babystraatje.nl.

2.c De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Babystraatje.nl doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

2.d Babystraatje.nl geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via één van de websites. De Voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop. Babystraatje.nl is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door webshops.

2.e Bepaalde artikelen en alle producten op Babystraatje.nl bevatten links van derde. Bij een klik op één van deze links verdient Babystraatje.nl in de meeste gevallen bij aankoop of per klik een kleine vergoeding.

2.f Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Babystraatje.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Babystraatje.nl zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Artikel 3. Overmacht

3.a In geval van overmacht is Babystraatje.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

3.b Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 4. Auteursrechten

4.a Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Babystraatje.nl en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Babystraatje.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

4.b Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Babystraatje.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Artikel 5. Persoonsgegevens

5.a De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door Babystraatje.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site en het verstrekken van voor de bezoeker relevante informatie of nieuwsbulletins en nieuwsbrieven.

5.b Het plaatsen van een profielfoto en mogelijke andere bestanden is geheel op eigen verantwoording. Babystraatje.nl is niet verantwoordelijk voor de uitingen die door bezoekers worden geplaatst en ook staat Babystraatje.nl er niet voor in als deze beelden en/of gegevens door derden onrechtmatig gebruikt worden.

5.c Babystraatje.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht. U staat er jegens Babystraatje.nl voor in dat de informatie die u verstrekt hebt compleet is en op waarheid berust. U stemt ermee in dat Babystraatje.nl uw gegevens opslaat en gebruikt in verband met het gebruik van Babystraatje.nl.

Artikel 6. Gebruikers

6.a Heeft u fouten gevonden in links of klachten over andere gebruikers dan kunt u dit melden.

6.b Babystraatje.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd word op personen, merken, leveranciers en andere rechtspersonen. Op verzoek kan Babystraatje.nl overwegen schade, discriminerende en andere niet acceptabele teksten te verwijderen.

6.c Gebruikers die zich misdragen op Babystraatje.nl kunnen ten alle tijden geweigerd en verwijderd worden.

Artikel 7. Webstatistieken

7.a Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt Babystraatje.nl gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Babystraatje.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Artikel 8. Wetgeving

8.a Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Diverse

9.a Deze Algemene Voorwaarden kan van tijd tot tijd wijzigen.

9.b. Babystraatje.nl, de vennootschap onder firma Babystraatje, is gevestigd en kantoorhoudende te (5911 GV) Venlo aan Kwietheuvel 36.

9.c Gelieve alle correspondentie te zenden naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.